...

واحد کنترل کیفیت شرکت والا پلیمر

کنترل کیفیت لوله های آب و گاز پلی اتیلن

برنامه ریزی بلند مدت در شرکت والا پلیمر نوین و سیاست جذب و همکاری با مشتریان به صورت دائم، موجب تشکیل واحد کنترل کیفیت قدرتمند در این شرکت شده است. واحد کنترل کیفی شرکت تلاش مستمر و پیگیر در امر فرآیند تولید و بهینه سازی محصولات خویش را دارد و با نظارت دقیق و کامل خود در تمامی مراحل تولید از ورود مواد اولیه تا انبارش محصول ، گزارشات خود را به مدیریت ارائه و از طریق جمع بندی این گزارشات به راهکارهای مناسب دست یافته  کنترل کیفیت لوله محصولات تولیدی را بهتر می سازد . کلیه مشخصات محصولات تولید شده در شرکت والا پلیمر نوین مشخص شده و جهت تصدیق اینکه الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول براورده شده اند مورد پایش و اندازه گیری قرار میگیرد.این امر در مراحل مناسبی از فرایند تحقق محصول بر طبق ترتیبات طرح ریزی شده انجام و شواهد انطباق با معیارهای پذیرش نگهداری میشوند. نحوه پایش و معیارهای مربوطه مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تعیین شده است .

آزمونهای انجام شده در آزمایشگاه والا پلیمر به شرح زیر میباشد:

  • شاخص جریان مذاب(Melt flow index)
  • تعیین خواص کششی(Determination of Tensile properties)
  • تعیین زمان القا، اکسایش (Oxidative – induction time )
  • تعیین دانسیته
  • تعیین درصد کربن
  • آزمون فشار هیدرو استاتیک
  • آزمون فشار ترکیدگی
  • آزمون برگشت حرارت
  • انداره گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله
  • آزمون تعیین میزان پراکنش دوده

 

کنترل کیفیت لوله ها در آزمایشگاه شرکت والا پلیمر

* شاخص جریان مذاب ( Melt flow index)
* تعیین خواص کششی (Determination of Tensile properties )
* تعیین زمان القاء اکسایش (Oxidative – induction time of polyethylene )
* تعیین دانسیته ( Determination of density) 
* تعیین درصد کربن ( Determination of carbon percentage ) 
* آزمون فشار هیدرواستاتیک( Hydrostatic pressure test ) 
* آزمون فشار ترکیدگی( Bursting pressure test ) 
* آزمون برگشت حرارت ( Heating return test) 
* اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله (Dimension measurement test)
* آزمون تعیین میزان پراکنش دوده ( Soot dispersion amount department)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.