تعیین_خواص_کششی1393-1-6621

پلاستیکها-سامانه-های-لوله-گذاری-و-کاربردهای-آبرسانی-فاضلاب-و-زهکشی-تحت-فشار-پلی-اتیلن-قسمت-اول

پلاستیک-ها-سامانه-های-لوله-گذاری-و-کاربردهای-آبرسانی-فاضلاب-و-زهکشی-تحت-فشار-پلی-اتیلن-قسمت-دوم

پلاستیک-ها-سامانه-های-لوله-گذاری-و-کاربردهای-آبرسانی-فاضلاب-و-زهکشی-تحت-فشار-پلی-اتیلن-قسمت-سوم

پلاستیک-ها-سامانه-های-لوله-گذاری-و-کاربردهای-آبرسانی-فاضلاب-و-زهکشی-تحت-فشار-پلی-اتیلن-قسمت-چهارم

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن قسمت 5

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن قسمت 7

پلاستیک ها- لوله ها و اتصالات – اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی ایتلن در سامانه های آبرسانی

پلاستيك ها- لوله ها و اتصالات پلاستيكي – ضرايب كاهش فشار در سامانه هاي خط لوله پلي اتيلن مورد استفاده در دماهاي بيش از20 درجه

پردازش اطلاعات- استفاده از توازن طولي براي آشكارسازي خطاها در پيامهاي اطلاعاتي

پلاستیک ها- روشهاي اتصال دهي به شیوه جوش لب به لب براي لوله ها و اتصاالت پلي اتیلن )PE )مورداستفاده در ساخت سامانه هاي آبرساني و گازرساني

پلاستيك ها- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني- ويژگي ها ( تجديدنظر )

روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله-هاي پلي اتيلن براي آب رساني

روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله-هاي پلي اتيلن براي آب رساني-چاپ دوم

تجهيزات آبياري كشاورزي– شيرهاي پلاستيكي دستي كوچك

پلاستیک ها –تعین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها روش آزمون چاپ اول

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری ابعاد – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری مقدار دوده – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانرم – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد آبرسانی – مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترک تنش و عوامل محیطی – روش آزمون

پلیمرها – تعیین زمان القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی – روش آزمون

ماشین های کشاورزی – تجهیزات آبیاری – اتصالات مکانیکی مورد استفاده در لوله های پلی اتیلن فشار قوی

پلاستیک ها – لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات ابعاد و رواداری ها

پلاستیک ها – سیستم های لوله کشی پلی اتیلنی مورد استفاده در شبکه های توزیع سوخت های گازی قسمت اول: اصول کلی

پلاستیک ها – سيستم هاي لوله كشي پلي اتيلني مورد استفاده درشبكه هاي توزيع سوخت هاي گازي قسمت دوم : لوله ها
محتوای لیست اینجا میرود

پلاستیک ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 1 : روش کلی

پلاستیک ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 2 : تهیه آزمونه های لوله

پلاستیک ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 3: تهیه اجزا

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE)- قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق