تست کشش (تنسایل)

در این ویدیو به سوالات زیر پاسخ میدهیم

۱- از تست کشش چه نکاتی قابل تفسیر است؟

۲- انواع دمبل های نمونه تست کشش چیست؟

۳- نمودار تنش و کرنش تست کشش چه مطالبی را بیان می کند؟

۴- درصد ازدیاد طول در اساس الزامات استاندارد برای لوله های گازرسانی و آبرسانی چه میزان است؟

۵- نقطه تسلیم در تست کشش چیست؟

۶- میزان چقرمگی یا سفتی نمونه تست شده چه میزان است؟

۷- نقطه پارگی در تست کشش بیانگر چه مطلبی است ؟

تست MFI

تست MFI چیست و از نتایج آن چه استفاده ای می توان برد ؟